Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry:n säännöt 

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki. 

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää siirtolapuutarhatoimintaa ja siihen liittyvää vapaa-ajan viettoa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Vuokrata jäsenilleen voittoa tavoittelematta siirtolapuutarhapalstoja Tampereen kaupungilta vuokraamaltaan puutarha-alueelta.
 • Harjoittaa puutarhanhoitoon ja yhdistystoimintaan liittyvää valistus- ja koulutustoimintaa
 • Järjestää kokouksia, talkoita ja juhla- ja virkistystilaisuuksia 
 • Hoitaa vuokraamaansa aluetta ja siihen liittyviä kiinteistöjä ja laitteita
 • Valvoo järjestyksen ja hyvien tapojen noudattamista hallinnoimallaan siirtolapuutarha-alueella. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

 • Hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta
 • Välittää puutarha-alan tuotteita jäsenilleen tuottamatta voittoa
 • Hankkia varoja keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms. avulla
 • Pitää jäsenille suunnattua kahvilaa
 • Ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja 

Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa puutarhajärjestöissä. 

3. § Jäsenet 

Yhdistyksen varsinainen jäsen on henkilö, joka on saanut Litukan Siirtolapuutarhayhdistyksen palstaan vuokraoikeuden yhdistyksen hallitukselta ja jonka hallitus on hyväksynyt kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen jäseneksi. 

Yhdistyksellä voi olla perhe-, kannatus- ja kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä samassa taloudessa asuva täysi-ikäinen henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä siirtolapuutarha-aatetta tukeva henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen hyväksi toimineen henkilön. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi erityisen ansiokkaasti toimineen aikaisemman puheenjohtajan. 

Perhe- ja kannatusjäsenet hallitus hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta. 

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. 

Mikäli perheen yhdellä puolisolla on voimassa oleva vuokrasopimus Litukan Siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa, toiselle puolisolle ei myönnetä toista vuokraoikeutta. 

Mikäli yhdistyksen jäsen vaihtaa palstansa toiseen palstaan, hänen on luovuttava ensin mainitun palstan vuokraoikeudesta seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään mennessä. Toistuva palstan vaihto ei ole sallittua. Jäseneksi ei hyväksytä henkilöä, joka on aiemmin toistuvasti luopunut jäsenyydestä. 

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Samalla jäsen menettää vuokraoikeutensa palstaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän

 • On jättänyt vuosittaisen jäsenmaksun tai muut palstakohtaiset maksut maksamatta
 • On jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 • Ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja 

Tällaisessa tilanteessa jäsenelle on annettava mahdollisuus selvityksen antamiseen hallitukselle. 

Mikäli hallitus ei ole saanut hyväksyttävää selvitystä kahden kuukauden kuluessa tiedonannosta, erotetun jäsenen on luovuttava palstan vuokraoikeudesta kuukauden kuluessa hallituksen ilmoitettua hänelle asiasta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen erottamista seuraavan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa erottamisesta yhdistyksen hallitukselle. 

Eronneen tai erotetun jäsenen erääntyneet ja myöhemmin erääntyvät jäsenmaksut ja jäsensuhteeseen liittyvät muut palstakohtaiset maksut on suoritettava määräaikaan mennessä yhdistyksen tilille. 

Jäsenen myytyä vuokraoikeutensa erottaa hallitus hänet yhdistyksestä samalla päivämäärällä. Kuolinpesän on luovuttava haltuunsa tulleesta vuokraoikeudesta vuoden sisällä haltuunotosta. 

5. § Jäsenmaksut 

Liittymismaksusta ja jäsenmaksuista sekä niiden suuruudesta varsinaisille jäsenille, perhejäsenille ja kannatusjäsenille päättää syyskokous. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta. 

6. § Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksan hallituksen jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Yhtä palstaa kohden voidaan hallitukseen valita kerrallaan yksi jäsen. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen kolmelle peräkkäiselle kaudelle. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. Hallitus valitsee ulkopuoleltaan kirjanpitäjän ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan. Sama henkilö ei voi toimia kirjanpitäjänä ja taloudenhoitajana. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallituksen tulee kokoontua erityisesti ilmoitettua asiaa varten, kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta. Vaalissa ratkaisee arpa. 

7. § Hallituksen tehtävät 

 • Hallituksen toimikausi alkaa hallituksen valinnan jälkeen seuraavan tilikauden alusta. 
 • Hallitus valmistelee asiat yhdistyksen kokouksen päätettäviksi. 
 • Hallitus laatii tilinpäätöksen liitteeksi toimintakertomuksen yhdistyksen kuluneen vuoden toiminnasta. 
 • Hallituksen on yhdistyslain sekä yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan hoidettava huolellisesti yhdistyksen asioita. 
 • Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan valvonnasta. 
 • Hallitus valitsee avukseen tarvittavat luottamushenkilöt. 
 • Hallitus määrittelee tarvittavien toimikuntien tehtävät sekä tekee esityksen yhdistyksen kokoukselle toimikunnista ja niiden kokoonkutsujista. Toimikunnat valitsevat itse keskuudestaan vetäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 • Hallituksen tehtävä on edustaa yhdistystä. 

8. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä. 

9. § Tilikausi ja tilintarkastajat 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa tai tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Heidät valitaan syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. 

10. § Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin 

Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsu lähetetään varsinaisille jäsenille, perhejäsenille, kannatusjäsenille, kunniajäsenille ja kunniapuheenjohtajalle. 

Kevätkokouskutsun liitteenä on oltava tase ja tuloslaskelma tileittäin sekä vertailu edellisen vuoden vastaaviin lukuihin, sekä tilikauden toimintakertomus. 

Syyskokouskutsun liitteenä on oltava tulo- ja menoarvio sekä vertailu edellisen vuoden vastaaviin lukuihin. 

11. § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä, kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se ehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen äänivaltaisen puheenjohtajan ääni, muuten arpa. Henkilövaalissa ratkaisee arpa. 

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi kokousta. Kevätkokous pidetään maalis- tai huhtikuun ja syyskokous loka- tai marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii kokousta ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kevätkokoukseen 31. tammikuuta mennessä ja syyskokoukseen 31. elokuuta mennessä. Tällöin hallitus on velvollinen ottamaan asian kokouksen esityslistalle. Kokoukseen tuotuun asiaan tulee liittyä yhdistyksen hallituksen lausunto. 

12. § Yhdistyksen varsinainen kevätkokous 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri (t), kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

13. § Yhdistyksen varsinainen syyskokous 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri (t), kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma 
 6. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Päätetään hallituksen jäsenille ja / tai muille toimihenkilöille maksettavista kulukorvauksista ja palkkioista
 8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 10. Valitaan hallituksen jäsenet sääntöjen määräämällä tavalla
 11. Valitaan toimikuntien kokoonkutsujat
 12. Valitaan tilintarkastajat sääntöjen määräämällä tavalla
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

14. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samalla tavalla. 


Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sääntömuutoksen 

Helsingissä helmikuun 18. päivänä 2015 

Varpu Norilo lakimies